Dôležite termíny

  • Zaslanie záväznej prihlášky 31. 8. 2018
  • Úhrada vložného 14. 9. 2018
  • Zaslanie príspevku 18. 9. 2018
  • Zahájenie konferencie 3. 10. 2018

Konferencia ALER 2018

3. – 5. 10. 2018